REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PSYCHEON.PL

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego PsycheON.pl, dostępny pod adresem: http://psycheon.pl/regulamin.
 2. Serwis Internetowy lub Serwis – zbiór stron internetowych należący do Usługodawcy, umieszczony w domenie o nazwie http://psycheon.pl/, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług.
 3. Usługa – w rozumieniu niniejszego regulaminu Usługami są:
  • kojarzenie Użytkowników w celu uzgodnienia terminu Konsultacji, (Wideokonferencja , Czat, Zapytanie Tekstowe lub Superwizja);
  • udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej celem świadczenia usługi Konsultacji przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  • umożliwienie rezerwacji wizyty osobistej;
 4. Usługodawca - Usługodawcą jest PsycheON Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457788.
 5. Użytkownik - osoba, która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad Regulaminu, wypełniła formularz rejestracyjny i utworzyła Profil: „Pacjent” lub „Specjalista”.
 6. Strony – Użytkownik oraz Usługodawca.
 7. Profil – element Serwisu Internetowego, utworzony za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zawierający informacje o Użytkowniku, dobrowolnie przez niego podane. Za pośrednictwem Profilu Użytkownik może korzystać z oferowanych przez Usługodawcę oraz Specjalistów Usług.
 8. Użytkownik o profilu „Pacjent” - osoba fizyczna przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Specjalista – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą co najmniej tytuł magistra psychologii, lekarza lub inny tytuł potwierdzający uzyskanie odpowiednich uprawnień, mogący prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych lub psychologicznych, bądź współpracujący z Usługodawcą poprzez umowy cywilno-prawne.
 10. 1Superwizor – Specjalista, któremu Usługodawca przyznał status „Superwizora” ze względu na szczególnie duże doświadczenie lub wybitne osiągnięcia naukowe, udzielający Konsultacji innym Specjalistom.
 11. Konsultacja – (Wideokonferencja, Zapytanie Tekstowe, Czat, Superwizja) usługa świadczona przez Specjalistów posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z poszanowaniem zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyczno Zawodowego Psychologa, przeprowadzana drogą elektroniczną mająca na celu ratowanie, przywracanie i poprawianie zdrowia, a także poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny oraz psychologii poprzez udzielanie fachowych porad medycznych, a także wsparcia psychologicznego.
 12. Wideokonferencja – Konsultacja polegająca na transmisji za pomocą środków komunikowania się na odległość zarówno obrazu, jak i dźwięku, w czasie rzeczywistym - o czasie trwania do 45 minut.
 13. Zapytanie Tekstowe – Konsultacja polegająca na wysłaniu przez Użytkownika zapytania skierowanego do Specjalisty na które powinien otrzymać on odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, z pominięciem weekendów, tj. przedziału czasowego od soboty 00:00 do niedzieli 23:59.
 14. Czat – Konsultacja polegająca na wymianie tekstowych wiadomości w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami - o czasie trwania do 45 minut.
 15. Rezerwacja Wizyty Osobistej – usługa polegająca na rezerwacji wizyty osobistej w prywatnym gabinecie Specjalisty za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 16. Superwizja – usługa polegająca na wymianie doświadczeń i opinii w kwestiach związanych z odbytymi Konsultacjami w toku usystematyzowanej dyskusji pomiędzy Specjalistami, z których co najmniej jeden posiada status „Superwizora” .
 17. Wirtualne Konto – określona funkcjonalność Serwisu za pomocą której Użytkownik o profilu „Pacjent” składa Usługodawcy dyspozycje w zakresie przeznaczenia wpłaconych przez niego środków na poczet ceny za wybrane przez niego Konsultacje.
 18. Kontakt – kontakt z Usługodawcą, umożliwiany następującymi kanałami:
  1. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@psycheon.pl.;
  2. telefonicznie pod numerem: +48 518 543 161;
  3. listownie: PsycheON Sp. z o.o., ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław.
 19. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 20. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami, o treści odpowiadającej treści Regulaminu, w szczególności polegająca na korzystaniu z Profilu.
 21. Ustawa o działalności leczniczej - ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 24. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 25. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 20 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wyznacza zasady i warunki korzystania z Usług Serwisu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem http://psycheon.pl, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu Internetowego, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać z oferowanych Usług.
 4. W celu korzystania z Serwisu Internetowego oraz oferowanych Usług, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (o szybkości min 250kb wysyłania oraz pobierania - w przypadku wideokonferencji),
  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Internet Expolorer. z włączoną obsługą niezbędnych skryptów JavaScript,
  3. włączoną wtyczkę Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  5. posiadanie sprawnej kamery internetowej i mikrofonu w przypadku Wideokonferencji.
  Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 piksele szerokości.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zakresu zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 7. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. Naruszenia Regulaminu należy zgłaszać w sposób wskazany w Kontakcie.

§ 3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikiem Usług oferowanych przez Usługodawcę może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie podanych informacji w celach związanych z działaniem Usługodawcy.
 4. Użytkownik dokonuje procedury rejestracji w następstwie:
  1. wypełnienia w sposób kompletny i zgodny ze stanem rzeczywistym formularza rejestracyjnego dostępnego na jednej z podstron Serwisu Internetowego dostępnej po wybraniu przycisku “Załóż konto”.
  2. zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji;
  3. przesłania formularza do Usługodawcy, stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie Serwisu podczas procedury;
  4. aktywowania Profilu za pośrednictwem linku znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji;
  5. zalogowania się w Serwisie Internetowym;
  6. zweryfikowanie kwalifikacji zawodowych przez Usługodawcę w przypadku Specjalisty;
  7. umieszczenie podstawowych danych dotyczących kwalifikacji na stronie internetowej Serwisu w przypadku Użytkownika o profilu Specjalista.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą zostaje zawarta przez Użytkownika na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Profilu Użytkowania.
 6. Profil zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik może je edytować w zakładce „Ustawienia” oraz może usunąć Profil wraz z danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy.
 7. W procesie rejestracji, Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Profilu. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 8. Profil może mieć tylko jednego właściciela. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż jest odpowiedzialny za treści umieszczone przez niego na jego Profilu oraz za jego pośrednictwem.
 9. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Niedozwolone jest udzielenie przez Użytkownika osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Profilu Użytkownika, jak również Użytkownik nie może korzystać z Profilu, którego nie jest właścicielem.
 10. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę w sposób wskazany w Kontakcie o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z jego Profilu przez osoby nieuprawnione.

§ 4 ZAKRES USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności leczniczej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się zawrzeć ze Specjalistami umowy na mocy których zobowiążą się oni do świadczenia usług leczniczych tj. Konsultacji na rzecz Użytkowników.
 3. Użytkownicy o profilu Specjalisty są uprawnieni do prowadzenia działalności leczniczej oraz do świadczenia na rzecz użytkowników o profilu „Pacjent” usług leczniczych tj. Konsultacji mających na celu orzekanie o stanie zdrowia, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia poprzez udzielanie fachowych porad medycznych oraz wsparcia psychologicznego z zakresie ich uprawnień wynikających z posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych zdobytych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane przekazane przez Użytkownika za pomocą Usług nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).

§ 5 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w Serwisie Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej oraz propagujących przemoc;
  2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);
  3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;
  4. nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;
  5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy Regulamin;
  6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych Użytkowników.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz:
  1. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, a także stojących w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  3. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników.

§ 6 KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. W celu zarezerwowania Konsultacji, Użytkownik powinien dokonać wyboru odpowiedniej osoby oraz jeżeli typ danej Konsultacji, tego wymaga - terminu Konsultacji a następnie, przy pomocy odpowiedniego przycisku spowodować zatwierdzenie wyboru.
 2. Do momentu zatwierdzenia wyboru rozpoczęcia Konsultacji, Użytkownik ma możliwość modyfikacji w zakresie osoby Specjalisty oraz terminu Konsultacji.
 3. Po zatwierdzeniu wyboru przez Użytkownika w sposób określony powyżej, pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłany komunikat zawierający potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz informacje dotyczące osoby Specjalisty, terminu oraz tematu Konsultacji. Komunikat ten stanowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy o wykonanie konkretnej Usługi tj. umożliwienie przeprowadzenia Konsultacji ze Specjalistą za pomocą infrastruktury teleinformatycznej lub zarezerwowanie wizyty osobistej.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności, jeżeli świadczenie Usług zostało rozpoczęte, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej i świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 6. W przypadku Konsultacji w formie Zapytania Tekstowego Usługodawca dokona wszelkich starań aby odpowiedź od Specjalisty była przesłana w czasie mniejszym niż 48 godzin (także poprzez wysyłanie odpowiednich komunikatów do Specjalisty). Usługodawca zastrzega jednak, że Specjalista ma prawo odmowy odpowiedzi na pytanie w ciągu 48 godzin od wysłania pytania przez Pacjenta.
 7. W przypadku przekroczenia czasu oczekiwania (48 godzin) na odpowiedź na Zapytanie Tekstowe Użytkownik o profilu „Pacjent” może zdecydować o zwrocie pełnej kwoty wpłaconej tytułem wynagrodzenia, tym samym rezygnując z Zapytania Tekstowego lub przedłużyć czas na uzyskanie odpowiedzi na kolejne 48 godzin.
 8. W przypadku odmowy Specjalisty odpowiedzi na zadane pytanie Użytkownika cała wpłacona przez niego kwota tytułem wynagrodzenia za Usługę zostaje zwrócona, a Użytkownik za pomocą swojego Wirtualnego Konta może przeznaczyć ją na poczet innych wybranych przez siebie Usług.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji Konsultacji w formie Wideokonsultacji lub Czatu przez Użytkownika o profilu „Pacjent” w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowaną Konsultacją Użytkownik o profilu Pacjent zobowiązany jest do poniesienia opłaty za gotowość Specjalisty w wysokości równej 15% ceny wybranej Usługi.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Usługi oferowane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników o profilu „Pacjent” (opisane w §1 pkt 3) są odpłatne. Ceny Usług (Konsultacji) wykonywanych oraz nabytych przez Usługodawcę od Specjalistów zamieszczone są na stronach o domenie https://psycheon.pl.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 3. Dokonanie płatności lub przedpłat możliwe jest za pomocą internetowego serwisem usługowego, pośredniczącego w przekazywaniu płatności o nazwie „Przelewy 24” (dalej również jako „Przelewy 24”).
 4. Informacja o cenie Usługi ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Zawarcia Umowy określonego w §6 ust 3. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w przyszłości.
 5. Płatności należy dokonać za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24” w ciągu 20 minut od deklaracji chęci rezerwacji danego terminu Konsultacji. Informacja przesłana z serwisu Przelewy 24 do Usługodawcy o dokonaniu płatności powoduje ostateczną rezerwację terminu. W przypadku Zapytania Tekstowego wysłanie pytania następuje dopiero po otrzymaniu informacji od Przelewy 24 o dokonaniu płatności.
 6. Użytkownicy mogą dokonywać przedpłat na poczet przyszłych Usług.
 7. W przypadku dokonania przedpłat Użytkownik zachowuje prawo własności środków pieniężnych wpłaconych na konto Usługodawcy do momentu zaliczenia ich na poczet ceny za świadczone Usługi Konsultacji zgodnie z dyspozycją Użytkownika złożoną za pomocą jego „Wirtualnego Konta”.
 8. Usługodawca zobowiązuje się dokonać rozporządzenia wpłaconymi przez Użytkownika środkami zgodnie dyspozycjami Użytkownika dokonanymi poprzez jego „Wirtualne Konto” w ten sposób, że przeznaczy je na poczet ceny za wybrane Usługi świadczone przez Specjalistę . W sytuacji w której Użytkownik nie ma na koncie wystarczających środków na pokrycie w całości ceny Usługi Specjalisty może on dokonać odpowiedniej dopłaty.

§ 8 ZAKOŃCZENIE REALIZACJI USŁUGI

 1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują Użytkownika do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub Usługodawcę Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub na skutek odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku zmiany Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia swojego Profilu.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Profilu Użytkownika, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy.
 4. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie jego Profilu w sytuacji gdy przez okres co najmniej 1 roku Użytkownik nie korzystał z Profilu. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia jego Profilu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem wyznaczając mu jednocześnie termin co najmniej 14 dni do złożenia oświadczenia o chęci dalszego korzystania z Usług.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca zwróci Użytkownikowi środki pieniężne będące jego własnością wpłacone na jego konto tytułem przedpłat.
 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W ramach realizacji Usług, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu Internetowego.
 2. Usługi na rzecz Użytkownika o profilu „Pacjent” realizowane przez Użytkownika o innym profilu „Specjalista”, są wykonywane zgodnie z art. 393 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym Użytkownik ma prawo domagać się wykonania Usługi bezpośrednio przez tego Użytkownika.
 3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych, niezależnych od Usługodawcy za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
  2. wadliwe działanie strony internetowej Serwisu spowodowane siłą wyższą.
  3. korzystania przez Użytkownika z niewłaściwego oprogramowania oraz sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
  5. za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,
  6. z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych osób trzecich,
  7. za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Profilu oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
  8. treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  9. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi były wykonywane w sposób satysfakcjonujący dla Użytkowników, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w przedmiocie nienależycie świadczonych Usług w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji pocztowej kierowanej na adres Usługodawcy PsycheOn sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 63-400 Wtórek. lub mailowej, kierowanej na adres mailowy Usługodawcy kontakt@psycheon.pl..
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: nazwa Użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  2. opis reklamacji;
  3. określenie ewentualnych roszczeń Użytkownika;
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia będą przetwarzane w celu założenia Profilu, organizowania Wideokonsultacji, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych Usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony praw Usługodawcy oraz Użytkowników. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody.
 4. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.).
 6. Usługodawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 8. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
 9. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 10. Serwis Internetowy może wykorzystywać pliki cookies do:
  1. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
  2. dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika (pliki własne),
  3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu (pliki zewnętrzne) ,
  5. łączenia funkcji Serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
  6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 11. Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
  1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Użytkownika,
  2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 12. Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin. W każdym przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Profilu Użytkownika, wysłanej na 30 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ponadto ogłaszane z 30-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik może odmówić akceptacji postanowień Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu zgłosić Usługodawcy żądanie usunięci jego Profilu.
 3. Skorzystanie z Usługi dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu rozpatrywane jest zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu, które jednak nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu Internetowego.
 5. Jeżeli przerwa lub inne utrudnienia powstałe w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub naprawczych całkowicie lub częściowo uniemożliwią lub utrudnią skorzystanie z Konsultacji przez Użytkownika Serwis zwróci środki uiszczone przez Użytkownika tytułem ceny za Konsultację, której realizacja została uniemożliwiona lub utrudniona. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie podejmie starania w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z Usługi w dogodnym dla Użytkownika czasie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.